News

Phỏng vấn Daniel Martinez

Vào tháng 9, Daniel Martinez đã suýt vượt qua tôi với số lượng meeting hẹn được, và nhanh chóng đạt chỉ tiêu số meeting trong tháng.       Tôi dành ra vài buổi tối thứ sau để nói chuyện…

Read More